VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden

I projektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden – Grundvattenkartläggning är målet att undersöka nya möjligheter inom vattenhushållningen och skapa beredskap för det ändrade klimatet. Lösningar och modeller som tas i bruk under projekttiden är tillgängliga för alla markägare i Finland.

Projektägare är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Projekttiden är 1.11.2022 – 31.12.2024.

Projektets aktiviteter

Innovationsgrupp

En innovationsgrupp bildas och sammanträder kontinuerligt under projekttiden. Innovationsgruppens medlemmar består av jordbrukare, rådgivare, myndigheter, forskare, intressebevakare och it-sakkunniga.

Mätningar

Avvägningar utförs för att samla in en större mängd data från Söderfjärden. Digitaliserade mätstationer utvecklas för mätningar av grund- och ytvattnet på avrinningsområdet i anslutning till åkermark.

Studerande

Under projekttiden erbjuder vi aktivt möjligheten till studerande att göra sitt examensarbete eller utföra sin praktik.

Du kan vara studerande inom t.ex. lantmäteriteknik, naturbruk eller IT.

Informationsförmedling

Under hela projekttiden informeras markägare och allmänheten om projektets verksamhet.

Information sprids via:

  • Informationsmöten med markägare
  • Fältdagar
  • Brev
  • Tidningsartiklar
  • Hemsidan
  • Nyhetsbrev
  • Sociala medier

Projektets resultat

Söderfjärdens lägst belägna marker bestämmer i dagens läge torrläggningsbehovet för en stor del av området. Det innebär att man torrlägger åkermark som inte är i behov av ytterligare torrläggning för att få de lägsta områden dränerade. Överdränering är ett problem som borde åtgärdas med en effektiverad vattenhantering som skulle vara till fördel för odlingen på Söderfjärden. Med hjälp av grundvattenkartläggning kan man få bättre förståelse för hur vattnet rör sig vid olika tidpunkter.

Kartdatabas

En kartdatabas skapas under projekttiden för att samla in data för analys och utvärdering. Kartprogrammet är GIS-baserat och kopplat till de mätstationer som utvecklas på Söderfjärden.

Beredskapsplan

En beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden skapas utgående från insamlat data från mätstationerna.

Samarbetspartners

Söderfjärdens markägare

Kontaktperson

Projektledare Jenny Sundkvist
050 567 0228
jenny.sundkvist@proagria.fi