VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden

Suomeksi: Vesitalouden valmiussuunnitelma Söderfjärdenillä-Pohjavesikartoitus
In English: Readiness For Water Management On Söderfjärden – Groundwater Measurement

I projektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden – Grundvattenkartläggning är målet att undersöka nya möjligheter inom vattenhushållningen och skapa beredskap för det ändrade klimatet. Lösningar och modeller som tas i bruk under projekttiden är tillgängliga för alla markägare i Finland.

Projektägare är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Projekttiden är 1.11.2022 – 31.12.2024.

Projektets aktiviteter

Innovationsgrupp

Inom ramen för projektet verkar en bred innovationsgrupp

Innovationsgruppen sammanträder regelbundet för att diskutera projektets verksamhet och komma med goda idéer till projektteamet. 

Innovationsgruppen består av representanter för Söderfjärdens torrläggningsföretag, jordbrukare, rådgivning, NTM-centralen, forskning, intressebevakning och IT. 

Mätstationerna på Söderfjärden

Installation

23.5.2023 monterades 15 digitala mätstationer på Söderfjärden, för att kartlägga grundvattennivån på området. Med hjälp av en jordborr, borrades ett cirka 1,5 meter djupt hål för mätstationerna. Ett rör placerades runt mätstationerna för ett extra skydd. Mätstationerna är utrustade med en solpanel och ett batteri. Direkt efter att mätstationerna monterades började de samla in data till kartdatabasen för analysering.

Mätstationer på skiften

Vid mätstationerna på skiften mäts grundvattennivån i förhållande till både markytan vid stationen, samt till den fixerade nollpunkten i höjdsystemet N2000. Nästan alla mätstationer som placerades på ett skifte har också en fuktighets- och temperaturgivare. Givaren grävdes ner på 15 cm djup intill mätstationen. Tre av mätstationerna samlar ytterligare in data över regnvattennivån.

Mätstationer i utfall

I utfall monterades fyra mätstationer, varav en är placerad inne i pumphuset.Mätstationerna i utfallen fungerar likadant som de som är på skiftena, men har ett lite grövre rör för stabilitet och de mäter in grundvattennivån enbart i förhållande till höjdsystemet N2000.

Examensarbete

Under projekttiden erbjuder vi studerande möjligheten att skriva sitt examensarbete eller utföra sin praktik inom ramen för projektet. 

Under projektets tid har studerande haft möjligheten att göra praktik. 

Lantmäteriingenjör Anna Nordin publicerade under våren 2024 sitt examensarbete med titeln: Grundvattenkartläggning på Söderfjärden: Analys för ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Examensarbetet hittas i sin helhet på theseus.fi

Informationsförmedling

Under hela projekttiden informeras markägare och allmänheten om projektets verksamhet.

Information sprids via:

  • Informationsmöten med markägare
  • Fältdagar
  • Brev
  • Tidningsartiklar
  • Hemsidan
  • Nyhetsbrev
  • Sociala medier
 
Publicerade artiklar
14.6.2024 Projektbilaga i Landsbygdens Folk ”Innovativa åtgärder för framtiden”

Projektets resultat

Söderfjärdens lägst belägna marker bestämmer i dagens läge torrläggningsbehovet för en stor del av området. Det innebär att man torrlägger åkermark som inte är i behov av ytterligare torrläggning för att få de lägsta områden dränerade. Överdränering är ett problem som borde åtgärdas med en effektiverad vattenhantering som skulle vara till fördel för odlingen på Söderfjärden. Med hjälp av grundvattenkartläggning kan man få bättre förståelse för hur vattnet rör sig vid olika tidpunkter.

Kartdatabas

En kartdatabas (https://sensors.soderfjarden.fi) har skapats under projekttiden för att samla in data för analys och utvärdering. Kartprogrammet är GIS-baserat och kopplat till de mätstationer som finns på Söderfjärden.

Beredskapsplan

En beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden skapas utgående från insamlat data från mätstationerna.

Samarbetspartners

Finansiering

Projektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden är ett så kallat EIP-finansierat projekt. EIP står för European Innovation Partnership. Inom EIP-projekt strävar man till att genom mångsidiga samarbeten skapa nya innovationer som är till nytta för primärnäringarnas lönsamhet och hållbarhet. 

Kontaktperson

Projektledare Jenny Sundkvist
050 567 0228
jenny.sundkvist@proagria.fi

Söderfjärden öppet hus 4-5.7.2024

Bekanta dig med det unika odlingslandskapet på Söderfjärden! Strax söder om Vasa, mitt på Söderfjärden hittar du Meteorians besökscenter. Innovationsprojektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden presenterar projektets resultat och förevisar mätstationer för grundvattenmätning.

Read More »

Innovationsgruppen i Nederländerna

Innovationsgruppen för Projektet Beredskapsplan för söderfjärden- grundvattenkartläggning, har varit på en resa till Nederländerna för att bekanta sig med vattenhanteringen.

Read More »

Pressträff 24.5.2023 Söderfjärden

Projektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden bjuder in till pressträff 24.5.2023 kl. 14.00. Pressträffen sker vid Meteorian på Söderfjärden. På pressträffen kommer ProAgria Lantbrukssällskapet informera

Read More »