VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Innovationsgruppen i Nederländerna

Innovationsgruppen för projektet Beredskapsplan för Söderfjärdengrundvattenkartläggning, har under hösten 2023 varit på en resa till Nederländerna för att bekanta sig med vattenhanteringen. En mycket intressant och givande resa som gav nya idéer och tips på hur vi kan gå vidare med våra planer på Söderfjärden.

Jenny Sundkvist, projektledare

Innovationsgruppen besökte Nederländernas äldsta ”Vattenstyrelse” Gemeenlandshuis rijnland. De blev emottagna av en förening som arbetar med vattenfrågor och som också driver olika projekt Vereniging regio Water. De fick besöka ett pumphus i Spaarndam och fick även information om hur vattenfrågor hanteras i Nederländerna.

Innovationsgruppen besökte även Wageningens innovationscenter i Zegveld, Peat Meadows, där man forskar i vattenreglering på torvmarker. Vi blev introducerade i olika forskningsprojekt och fick även se i fält hur de reglerar vattennivåerna och mäter och jämför olika saker.

Wageningens forskningsstation o Lelystad var en intressant plats. Här var det mera liknande förhållanden som det finns på söderfjärden och innovationsgruppens fick ta del av de senaste forskningsprojekten inom vattenhushållning, bevattning och lagring av bevattningsvatten. Lagringen av bevattningsvatten gick ut på att pumpa ner sötvatten i marken under vintern som sedan kunde pumpas upp och användas för bevattning under torra perioder på sommaren. Här fanns även forskning kring underbevattning.

Fakta om vattenstyrelser

I Nederländerna är en vattenstyrelse, ett vattenråd eller en vattenmyndighet (nederländska: waterschap eller heemraadschap ) ett regionalt styrande organ som enbart ansvarar för förvaltningen av ytvatten i miljön. Vattennämnderna är oberoende av administrativa styrande organ som provinser och kommuner. I allmänhet ansvarar de för förvaltning av floder och kanaler, frågor om vattenflöden och dräneringsfrågor, vattenuppsamling, förebyggande av översvämningar och erosion samt tillhandahållande av dricksvatten. De hanterar poldersystem, vattennivåer, vattenbarriärer och slussar, tillsyn, vattenkvalitet och avloppsrening i sina respektive regioner. Idén om en samordnande ”högvattenmyndighet” (Hoogheemraadschap) har sitt ursprung i det som nu är provinsen Zuid-Holland på 1100-talet.

Läs gärna mera om projektet på Söderfjärden på projektets hemsida. 

Innovationsgruppen för Projektet Beredskapsplan för söderfjärden- grundvattenkartläggning, har varit på en resa till Nederländerna för att bekanta sig med vattenhanteringen.