VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Tjänstehelheter

Miljö & vatten

Din expert på torrläggnings- och planeringstjänster!

Inom vatten och miljöteamet erbjuder Mikael, Simon och Marcus mångsidiga tjänster i allt som berör mark och vatten. Vi har en mångårig erfarenhet och kunskap om allt från täckdikning och grundtorrläggning till disponenttjänster för dikningssammanslutningar.

Inget projekt är för stort eller litet!

Våra kunder består av både jordbrukare, företag, dikningssammanslutningar och kommuner. Oberoende av ditt projekt, står vi till din tjänst.

Kontakta oss om du vill veta mera!

Täckdikningsplanering

Täckdikning är den bästa investering du kan göra för att förbättra dina åkrars vattenhushållning och få en effektivare och mera odlingssäker åker. En väl fungerande dränering ökar avkastningen på åkern och minskar näringsurlakning.

Svängningar i väderlek och somrar som antingen är osedvanligt torra eller blöta blir allt vanligare. En fungerande dränering är en grundförutsättning för att odla i ett omväxlande klimat.

Lantbrukssällskapet erbjuder heltäckande tjänster inom täckdikning, från traditionell täckdikning till lösningar med reglerad dränering och underbevattning av åkrar. Vid planeringen tas åkerns egenskaper och gårdens förutsättningar i beaktande.

Vi ger även trum- och rörläggningsutlåtanden, samt värdering av täckdiken (vid köp).

Vi hjälper dig från start till utpålning av täckdikena med GPS. Söker du investeringsstöd för täckdikning hjälper vi dig med alla behövliga dokument som krävs för finansiering.  

Grundtorrläggningsplanering

Grundtorrläggning är grunden för att vi ska kunna odla våra åkrar och ha en fungerande dränering. Inom grundtorrläggningen kan vi stå till tjänst rör planering av rörläggning av utfallsdiken eller planering av olika miljöåtgärder.

Miljöåtgärder i anslutning till anläggning och skötsel av våtmarker, sedimenteringsbassänger eller åtgärder som berör naturens mångfald ligger också inom vårt expertisområde.

Disponent för dikningssammanslutning

Vi har omfattande tjänster för dikningssammanslutningar. Vi gör allt från uppdatering av fördelningslängder och terrängundersökningar till tillståndsärenden. Vill ni kan vi sköta hela projektet från planering, projektledning och fakturering.

Kontakta oss så berättar vi gärna mera!

Uppdatering av kostnadsfördelningslängder

Alla utfallsdiken och bäckar kräver kontinuerligt underhåll, speciellt nu när vi haft år med stora nederbördsmängder på kort tid.

Dikningssammanslutningens fördelningslängd är ofta mycket gamla, 30 – 50 år och i behov av uppdatering inför rensning av dikena. Vid uppdateringen görs nya fördelningskartor med graderingsfigurer och nu gällande registernummer införda, användningsgraderingen, markägarregistret med adresser uppdateras också.

Mättjänster

Vi har en bred palett av mätningsutrustning för att kunna erbjuda modern och exakta mätningar. Till vårt förfogande har vi GPS och precisions-takymeter. Alla mätningar görs i officiella koordinat- och höjdsystem.

Vi kan utföra uppdrag inom:

  • Upprättande av olika typer av situationsplaner för t.ex. byggnadsplanering
  • Profilavvägningar av t.ex. markytor eller utfallsdiken
  • Massaberäkningar av bergsbrott och grustag
  • Muddringsplanering
  • Arealmätning
  • Precisionsmätning av byggnader och gjutningar
  • Arbetsutmärkning av färdig plan i terrängen
  • Grundundersökningar på sura sulfatjordar

Information och rådgivning

Inom alla våra tjänster fungerar vi gärna som ett bollplank för dig. Vi kan även stå till tjänst med rådgivning om du har frågor som berör exempelvis planering av täckdikning, genomförande av projekt eller underhåll av befintliga system.

Övriga tjänster

Till våra övriga tjänster hör specialplaneringsuppdrag.

Hittar du inte exakt den tjänst du söker? Kontakta oss gärna så tittar vi på om vi kan skräddarsy det som passar dina behov!

Blev du intresserad?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vår expert dig.