Uppdatering av affärsplanen

När borde man uppdatera sin affärsplan frågar sig många företagare. Grunden till ett framgångsrikt företag är inte bara hårt arbete, det gamla talesättet ”väl planerat är till hälften gjort” stämmer bra. En fräsch affärsplan med nya mål ger motivation att sträva vidare!

När man gör upp en affärsplan så går man detaljerat genom och kartlägger företaget eller gården. De senaste årens resultat gås igenom. Företagets resurser i form av åker, djur, skog och arbetskraft kartläggs och planerade förändringar analyseras. Samarbetspartners och kunder noteras. Med detta och t.ex. olika prognoser om framtida utveckling görs affärsplanen upp. Man sätter upp tidsbestämda mål när planerna skall förverkligas.

I en föränderlig värld så är det självklart att förutsättningarna kan ändra drastiskt under en fem-tioårsperiod, t.o.m. inom ett år. Vid en genomgång av uppdateringar gjorda de senaste åren så är det två saker som dominerar: Både maskininvesteringarna och arealen är större än planerat. Får man ett bra erbjudande på köp av åker eller på arrende så slår man till. Ofta kräver detta större maskinkapacitet. Överlag kan man säga att arealen har varit 20 % större än planerat och maskinanskaffningarna tre gånger högre! Med dylika förändringar så ändras naturligtvis planens slutresultat.

En välgjord, uppdaterad affärsplan är ett viktigt instrument för att visa för banker och myndigheter att den investering man planerar eller den affärsidé man har, är väl genomtänkt och realistiskt. Men framförallt är den viktig för ens egen del. Genom uppgörandet av affärsplanen så får man en god inblick i vad satsningen innebär såväl ekonomiskt som arbetskraftsmässigt. Med regelbundna uppdateringar av planen ser man tendenser, både bra och dåliga, och kan agera i tid. För en gård eller ett företag som vill vara framgångsrikt är den ”ständiga förbättringen” en viktig del. Det innebär att man planerar sin verksamhet, utför uppgjorda planer, följer upp hur planerna slagit in samt gör förändringar och förberedelser för nästa plan. I denna så kallade PUFF-cirkel (PDCA eng.) är strävan att ständigt förbättra sin verksamhet. Här är en uppdatering av affärsplanen en viktig kugge där man inser vad över- eller underskridning av målsättningarna innebär. Varför nådde inte skörden upp till det planerade 4.200 kg/ha? Varför var amorteringen 5.000 e mindre än planerat? Arbetstiden är 980 h/år, skall resterande 752 h av ett s.k. årsverke utnyttjas? Hur kan kvaliteten förbättras ytterligare? Vilken inverkan har allt detta på ekonomin?

Genom att årligen uppdatera affärsplanen så har man ett gott utgångsläge för framtidens utmaningar. En regelbunden genomgång av det gångna året och målen framöver betyder att man får en kostnadseffektiv affärsplan som visar det ekonomiska läge och som snabbt är klar för t.ex. ansökan om investeringsstöd.

Den ständiga förbättringen

Planera

 • kartlägg resurser
 • kontrollera nyckeltal
 • sätt upp mål
  • Specifika
  • Mätbara
  • Accepterade
  • Realistiska
  • Tidsbundna

Utför

 • genomför planerna

Följ upp

 • analysera resultaten
 • uppnåddes målen
 • vilka är problemen
 • vad har gått bra

Förändra

 • åtgärda problemområden
 • stärk det som gått bra
 • effektivera

 

Tor-Erik Asplund
Ekonomirådgivare
BF 1/2013