Torkan och användningen av vallar

Till följd av att maj var varm och regnfri lider vallar och betesmarker av torka. Med undantag av trädor som är ekologisk fokusareal (berör ej Österbotten) i samband med förgröningsstödet är det på vissa villkor tillåtet att utnyttja vallarna ekonomiskt under hela växtperioden. Info från Mavi 8.6.2018, Landsbygdsverket.

Vallar inom miljöersättningen

Skyddszonvall

Skyddszonvallar måste slås årligen och den slagna växtmassan föras bort från skyddszonen. Växtmassan får tas till vara och användas. Slåttern ska genomföras vid en sådan tidpunkt

att skyddet för vilda fåglar och däggdjur beaktas. En skyddszon får också användas som betesmark om det inte ger upphov till erosion eller äventyrar naturens mångfald och om inga vattenvårdshinder föreligger. En skyddszonvall får inte gödslas.

Naturvårdsåkervall, NVÅ-vall

Från vallar på naturvårdsåker får slåtterresterna bärgas och användas ekonomiskt.  Vad gäller tidpunkten för och utförandet av slåttern ska de vilda fåglarnas och däggdjurens levnadsförhållanden beaktas, och därför ska slåttern utföras så att den inte äventyrar fåglarnas häckning och däggdjurens ungar. Slåttern får inte utföras så att man går runt skiftet från kanterna in mot mitten, om inte en remsa i mitten av skiftet lämnas oslagen. En sparsam gödsling av vall på naturvårdsåker är möjlig bara i samband med anläggandet av växtbeståndet enligt villkoren för miljöförbindelse.

Fleråriga miljövall

När det gäller fleråriga miljövallar ska växtbeståndet bärgas årligen och det får användas. Vid slåttern måste man ta hänsyn till fåglarnas häckning och däggdjurens ungar. Slåttern får inte utföras så att man går runt skiftet från kanterna in mot mitten. Betesgång på området är tillåten, men då ska man se till att åkerns yta förblir gräsbevuxen. Flerårig miljövall får gödslas enligt villkoren för miljöförbindelse.

Gröngödslingsvall
Det finns inga hinder för slåtter och användning av växtligheten på gröngödslingsvallar. En sparsam gödsling av gröngödslingsvallen är möjlig bara i samband med anläggandet av växtbeståndet enligt villkoren för miljöförbindelse.

 

Grönträdor

I regel är det tillåtet att ekonomiskt utnyttja andra trädor än sådana som har anmälts som ekologisk fokusareal. Grönträdan får också användas som bete om åkerns yta behåller sitt grästäcke.

Gödsling av trädesåker

Svartträda, stubbträda och ettårig grönträda får inte gödslas. Flerårig grönträda får gödslas bara i samband med anläggandet. Mängden kvävegödsel får utgöra högst 50 procent av de maximimängder för gödsling av övriga sädesslag som avses i nitratförordningen.