Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Växthussprutor.

Växthussprutor

Project Description

Växthussprutorna skall också testas

Spridningsutrustning för växtskyddsmedel i yrkesmässig användning skall testas med jämna mellanrum. Nu underlyder  också bl.a. växtskyddssprutor i växthus de nya kraven. Testkravet grundar sej på EU:s direktiv och  Säkerhets- och kemikaliverket Tukes är den myndighet som ansvarar för ordnande av testverksamheten i Finland.

Inom växthusbranschen används i huvudsak biologisk bekämpning och endast i undantagsfall kemisk bekämpning. Men även för olika typer av tilläggsgödsling kan spridningsutrustning användas och då är det viktigt att utrustningen är i skick och att spridningsbilden är jämn.

Det nya direktivet (2009/128/EU) samt Jord- och skogsbruksministeriets förordning 4/2016 (Dnr 101/01.04/2016) innebär att spridningsutrustning för växtskyddsmedel vilka används inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och övriga områden skall testas. Testningen skall ske senast 26.11.2016 och därefter med fem års intervall. Efter år 2020 kommer testningen att ske vart tredje år.

I svenska Österbotten har ProAgria Lantbrukssällskapet i drygt tjugo års tid funktionstestat växtsskyddssprutor som används inom jordbruket. Nu utökas arbetsfältet till att även omfatta växthussidan. Vi har sex personer befullmäktigade varav tre finns i Sydösterbotten.

Ifall du har spridningsutrustning för växtskyddsmedel i din växthusanläggning; kontrollera i tabellerna nedtill om din utrustning skall testas samt anmäl i så fall om testning till ProAgria Lantbrukssällskapet per telefon 010-839 2200 (Carina Ahlnäs) eller e-posta: carina.ahlnas(at)lantbrukssallskapet.fi

 

Spridningsutrustningen är indelad i tre grupper. I grupp 1 ingår:

 A Spridningsutrustning med horisontella bomsprutor, inbegripet växtskyddssprutor och radsprutor som monterats på såningsmaskiner och vars bom är över 3 m

B Spridningsutrustning för besprutning av buskar och träd

C Stationär och semimobil (till någon del flyttbar) spridningsutrustning där sprutans tank är > 25 l eller arbetstrycket är > 15 bar eller bommen är > 3 m

D Spridningsutrustning som är > eller < 3 m och som monterats på skördetröskor

E Spridningsutrustning som monterats på luftfartyg

F Spridningsutrustning som monterats på luftfartyg

G Torrbetningsaggregat som monterats på såningsmaskiner

H Annan utrustning

För ny spridningsutrustning som hör till spridningsutrustning av typ A-H och som uppfyller kraven ovan, ska den första testningen utföras inom 5 år från det att spridningsutrustningen skaffats.

 

I grupp 2 är testintervallen tio år och första testen skall göras senast 26.11.2026. Där ingår:

I Spridningsutrustning med horisontella bomsprutor, inbegripet radsprutor vars bom är högst 3 m

J Stationär och semimobil spridningsutrustning där sprutans tank är < 25 l och arbetstrycket < 15 bar och bommen är högst 3 m bred

K Dimsprutor avsedda för lokal användning och varmdimningsaggregat (varmdimnings- och kalldimningssprutor) exklusive handhållen och handdriven utrustning

L Industriella betningsaggregat för utsäde

M Appliceringsenheter, exklusive handhållna enheter och appliceringsenheter av typen ryggburna sprutor

Spridningsutrustning som inte behöver testas:

N Handhållen spridningsutrustning och ryggburna sprutor

O Betningsaggregat som monterats på spannmålsskruvar

P Potatisbetningsaggregat i lager eller på sättningsmaskiner, exklusive potatisbetningsaggregat av typen bomsprutor

R Spridningsutrustning som används för att sprida bekämpningsmedel mot rotröta eller motsvarande bekämpningsmedel i skog

Relaterade tjänster

Back to Top