Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Övriga tjänster.

Trum- och rörläggningsutlåtanden

Project Description

Utlåtanden

Vi gör utlåtanden för dimensionering av trummor och rörläggningar. I tvisteärenden kan vi på begäran göra en neutral bedömning och besiktning med utlåtande.

Uppdatering av fördelningslängder för dikeslag

Alla utfallsdiken och bäckar kräver kontinuerligt underhåll, speciellt nu när vi haft år med stora nederbördsmängder på kort tid. Dikeslagen har ett stort ansvar för dikets funktion och om detta inte sköts så kan dikeslaget komma i ersättningsställning.

Dikeslagens fördelningslängder är ofta mycket gamla 30 – 50 år och i behov av uppdatering inför rensning av dikena. Vid uppdateringen görs nya fördelningskartor med graderingsfigurer och nu gällande registernummer införda, användningsgraderingen, markägarregistret med adresser uppdateras också.

Disponent för dikningssammanslutning

Vad är en disponent ?

En av dikningssammanslutningen vald utomstående sakkunnig, som för dikningsprojektet framåt i enlighet med de beslut som fattats på sammanslutningens stämma och i enlighet med planhandlingarna.

Disponenten är dikningssammanslutningens och ombudsmännens verktyg och utför de arbetsuppgifter som anvisas av dem, som kan vara:

  • Uppdatering av markgradering, fördelningslängd, förrättningskartor och fastighetsregister.
  • Terrängundersökning, profilavvägning och trummdimensionering.
  • Myndighetskontakter, dikningsanmälan och eventuella andra tillstånd.
  • Upprätta offertförfrågningshandlingar.
  • Fungera som sammankallare, mötessekreterare och informatör till markägarna.
  • Arbetsutpålning och övervakning av dikningsprojektet.
  • Fungera som neutral part i tvisteärenden.
  • Sköta om kostnadsfördelning och fakturering avrinningsområdesvis.
  • Slutredogörelse tillsammans med ombudsmännen.

 

Kontakta våra planerare

rorlaggning-matta

Relaterade tjänster

Back to Top