Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Ekonomin i fokus.

Verktyg till nytta för gården

Project Description

Statsstödda tjänster – verktyg till nytta för gården

Staten stöder vissa ekonomitjänster, därför säljs de med subventionerat pris. Passa på att utnyttja denna möjlighet!

UTVECKLINGSSAMTAL

Kartläggning av lantbrukarens strategiska målsättningar. Rådgivaren går tillsammans med lantbrukaren igenom den framtidsvision och de målsättningar som finns. Målsättningen är att kunden ska få en tydlig bild av vilka framtida mål hen strävar till, och vilka åtgärder som bör tas för att nå dit.

Konkret fördel: Ger en tydlig bild av var gården står och vart man är på väg. Bra grund för fortsatt ekonomiplanering.

KASSABUDGETERING

Uppgörande av en kassabudget för det kommande året, samt uppföljning så som kunden önskar. Budgeten visar hur pengarna räcker till under året. Den kan göras per månad, kvartal eller år. Målsättningen är att kunden får ett bra verktyg för hanteringen av likviditeten på sin gård.

Konkret fördel: Kunden ser när under året som pengarna inte räcker. Behovet av dyra kortsiktiga lån minskar.

INVESTERINGSKARTLÄGGNING

En grundläggande analys av en kommande investering. Omfattar åtminstone en ekonomikalkyl där investeringens ekonomiska nytta reds ut. Vid behov går en byggnads– eller produktionsrådgivare igenom de praktiska förutsättningarna på gården.

Konkret fördel: Kunden får en omfattande utredning över den ekonomiska möjligheten att genomföra investeringen.

STÖD VID IBRUKTAGANDE AV INVESTERING

Genomgång av hur investeringen genomfördes samt uppdatering av de ekonomiska planerna enligt det verkliga läget efter investeringen. Med produktionsrådgivarens hjälp körs produktionen effektivt igång, så att investeringen fort ger ökade intäkter.

Konkret fördel: Den nya investeringen börjar producera så fort som möjligt. Risken för inkörningsproblem minskar. Investeringens inverkan på beskattningen och låneskötseln tas i beaktande.

RESULTATANALYS

Ekonomisk analys över gårdens lönsamhet och skuldsättning för ett avslutat bokföringsår. Korta råd kring den ekonomiska situationen och jämförelsematerial på liknande gårdars ekonomi.

Konkret fördel: Kunden blir medveten om sitt ekonomiska läge. Med jämförelsematerial som hjälp kan man hitta sätt att förbättra ekonomin.

VÄXTODLINGENS PRODUKTIONSKOSTNADSANALYS

Kalkyl över produktionskostnaden per gröda med jämförande material från andra gårdar. Rådgivaren ger konkreta råd kring hur lönsamheten i odlingen kan höjas.

Konkret fördel: Möjlighet att förbättra odlingens lönsamhet.

För mera info om aktuellt pris samt beställningar

Tor-Erik Asplund, sektoransvarig, ekonomi och miljö, tel: 050-386 5922

Per-Erik Järn, ekonomirådgivare, tel: 050-592 0985

Relaterade tjänster

Back to Top