Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Dräneringsplanering.

Grundtorrläggning och täckdikning.

Project Description

Kartarkiv över utförda täckdikningar sedan 1917

Stöd för jordbrukets viktigaste grundinvestering, täckdikning.

Nu är det läge att se över dräneringssituationen på åkrarna. Åren med riklig nederbörd har varit en påminnelse för många, att dräneringen bör vara i skick för en fungerande växtodling. Senaste torra år visar hur viktigt det är att ha reglerad dränering installerat för att kunna balansera upp fuktbalansen både odlings- och miljömässigt.

Investeringsstöd 2019

Odlaren har i år möjlighet att söka om investeringsstöd för nytäckdikning, omtäckdikning, kompletteringsdikning och för reglering av dräneringen. Bidraget är nu 35% av de godtagbara kostnaderna, plus ytterligare 5 % för reglerad dränering. Stödet är totalt 40 % för samtliga åtgärder om reglerad dränering byggs på samma gång.

I samma stödansökan kan man ta med åtgärder för flera olika skiften, t.ex. nytäckdikning av ett skifte, kompletteringstäckdikning av våta områden på några skiften och byggande av reglerbrunnar på flera skiften. Alla åtgärder tillsammans blir en ansökan. På det här viset får man också stöd för små åtgärder, som annars skulle falla under minimistödsgränsen för bidraget, som är 3000 €. Stödet söks av den registrerade odlaren, som också kan söka för arrendejord. Ansökaren måste vara 18 år och ha praktisk erfarenhet av jordbruk.

Arbetet kan inte påbörjas före man har erhållit ett finansieringsbeslut.

Efter att man fått finansieringsbeslut har man två år på sig att förverkliga åtgärderna som kan utföras i delar.

I investeringsbeslutet finns anvisningar för ansökning om utbetalning. Man måste kunna påvisa att det uppkommit kostnader och att arbetet är utfört.

Ansökningsomgångar

16.1 – 15.3

16.3 – 15.8

16.8 – 15.10

16.10.2018 – 15.1.2019

 

Beställ nu din dräneringsplan från oss

En dräneringsplan innehåller:

  • Kartläggning, profilavvägning och markundersökning av skiftet
  • Plankarta, kostnadskalkyl, materiallista, dikningsanmälan
  • Behövliga intyg för finansiering
  • Arbetsutpålning i officiellt kordinatsystem med GPS
  • Arkivering av plankartor i elektronisk databas
  • Rådgivning och stöd

Vi utför arbete omsorgsfull och noggrant med  den nyaste GPS tekniken

tackdikning

Hemsidan Plankarta, RRo

Rörläggning av utfallsdiken populära.

Grundtorrläggningsbidraget för rörläggning av utfallsdiken är 40 %, med goda skäl ytterligare 20 % av de beräknade kostnaderna. Miljöåtgärder som slambassäng, våtmark och reglerad dränering i samband med rörläggning erhåller 100 % bidrag. Rörläggning utan miljöåtgärd erhåller 30 % i bidrag och med goda skäl ytterligare 20 % i bidrag.

Bidraget förutsätter att de sökande är 2 till 4 markägare intill varandra, med odlingsmark på bägge sidor av utfallsdiket. Bidrag beviljas för alla arbeten och material (planering, arbetsutpålning, material, entreprenad, transport av fyllnadsmassor och eget arbete).

Ansökan förutsätter en plan, som grundar sig på ett rörläggningsutlåtande där förhållandena på avrinningsområdet beaktats i dimensioneringen av röret. Ansökningstiden är fortlöpande.

När rörläggningen är klar och bidraget skall lyftas, så begär markägarna en slutgranskning av ProAgria och sänder därefter in bokförda kvitton och arbetsdagbok till NTM-Centralen.

Utlåtande och plan, samt handlingar som krävs för finansieringsansökan kan du beställa hos ProAgria

Kontakta våra planerare

ror

rorlaggning-1

rorlaggning-2

Relaterade tjänster

Back to Top