Tillämpning av force majeure på osådda åkrar och verkningarna för stöden – mer info från Mavi

Mavi informerar 11.6.2015 (meddelandet på deras hemsida klicka här)

Sådden fördröjs fortfarande av de ihållande regnen. Till följd av detta kommer man förmodligen inte att hinna så alla åkrar senast 30.6 som är den sista såningsdagen enligt stödvillkoren. Om det är en betydande del av jordbruksmarken som blir osådd, kan stöden betalas i enlighet med de anmälda grödorna på basis av force majeure (oöverstigligt hinder).

När det gäller miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion får jordbrukaren dock inte full ersättning vid force majeure. För de ovan nämndas del kan ersättning betalas bara för de åtgärder som genomförs under stödåret.

Sådd enligt anmäld gröda senast 30.6.

För att jordbrukaren ska få stöd är den sista dagen för sådd eller plantering 30.6 (med undantag för vissa trädgårdsväxter). Om en redan anlagd odling förstörs eller skadas på grund av väderförhållandena bör den i första hand sås om.

Uppgiften om växtart på ett jordbruksskifte får ändras fram till mitten av juni (15.6). Sökanden måste komma ihåg att granska till exempel att förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor uppfylls om det görs ändringar i växtarterna. När ändringarna anmäls i Viputjänsten kan man med Vipurådgivarens hjälp kontrollera att kraven uppfylls.

Dessutom måste jordbrukaren observera att den sammanlagda areal av trädor och naturvårdsåkrar med vall som överskrider 25 % begränsar betalningen av kompensationsersättning och ersättning för ekologisk produktion.

Tillämpning av force majeure

När åkrar blir osådda är det möjligt att betala stöd enligt den anmälda grödan på basis av force majeure.  Gården ska omfattas av force majeure på ett betydande sätt, till exempel då det är frågan om en betydande del av gårdens jordbruksmark eller en viktig skördegröda.

Jordbrukaren ska ge in en skriftlig anmälan om saken till kommunen inom 15 vardagar från det att han eller hon insåg att det inte är möjligt att så eller så om åkerområdet senast 30.6. I anmälan ska jordbrukaren uppge de berörda skiftena, de planerade grödorna och deras arealer, samt på ett för myndigheten tillfredsställande sätt lämna information om de exceptionella omständigheterna, såsom regnmängden i området eller skicka in exempelvis fotografier. Med dessa uppgifter påvisar jordbrukaren att han eller hon inte har kunnat beså skiftet senast 30.6.

Med tanke på eventuell arealövervakning är det bra att ge in informationen till kommunen så snart som möjligt. Dålig tillgång på utsäde eller gödselmedel eller ekonomiskt olönsam odling är inte force majeure.

Tvärvillkorens grundläggande krav måste beaktas

Ett krav för de flesta stöden är att tvärvillkoren följs på gården. Om det är uppenbart att en åker inte kan besås senast 30.6, kan skiftet anmälas som träda senast 15.6. Enligt tvärvillkoren får ett skifte anmälas som svartträda bara när man förbättrar åkerns kulturtillstånd till exempel genom bekämpning av svåra ogräs, vidtar iståndsättningsåtgärder av kortvarig natur eller om det finns någon annan särskild orsak till avvikelsen som till exempel att regnen under våren har förhindrat sådden. Också då bör svartträda undvikas på grundvattenområden och längs utfallsdiken och vattendrag. Vallväxtlighet ska enligt tvärvillkoren sås på svartträdan när force majeure har upphört. Grund för svartträda skall anges i de skiftesvisa anteckningarna. Ett skifte som första gången tas i odlingsanvändning måste dock vara täckt av växtlighet.

Man måste också lägga märke till att om en dikesren har blivit förstörd eller skadad måste ny vallväxtlighet sås på renen genast när omständigheterna medger det, också efter 30.6. Efter detta datum får man av skäl som hänför sig till miljön så en växt som bildar ett grönt växtbestånd på ett område som blivit osått.

En jordbrukare som ingått förbindelse om miljöersättning ska se till att också skyddsremsorna blir sådda genast när omständigheterna tillåter. Detta gäller också sådana skiftesspecifika åtgärder i samband med miljöersättningen som förutsätter att ett växtbestånd anläggs på skiftet.

Jordbrukaren ska sträva efter att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om ingen skörd bärgas från åkern ska växtligheten skötas så att jordbruksmarkens kulturtillstånd förblir gott och att det igen följande år, eller som höstsådd, är möjligt att anlägga ny växtlighet eller producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd på jordbruksmarken.

Ansökan om skördeskadeersättning

Skördeskadeersättning kan betalas för skada som till följd av exceptionell väderlek har drabbat växande eller skördemogen gröda. Ersättning för skada på växtligheten kan betalas bara om växtligheten har såtts senast 30.6. För sådd som inte skjutit brodd eller bildat plantor innan skadan skedde kan man inte få skördeskadeersättning.

Ersättning kan sökas på blankett 118 som lämnas in till kommunen. Om ersättning söks för ett skifte som blivit osått på grund av väta ska jordbrukaren påvisa att utsäde och gödselmedel har köpts för sådden. Ersättning kan betalas enbart för skada som åsamkats den gröda och det användningsändamål som har anmälts i stödansökan eller i anmälan om ändring av såningsarealerna. De växtarter som berättigar till ersättning finns förtecknade i anvisningen till ansökan om ersättning som finns invid skördeskadeblanketten på webbplatsen suomi.fi. Blanketten och anvisningarna kan sökas fram med blankettnumret 118. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet avlägger alltid ett besök på ort och ställe för att värdera den skada som ligger till grund för ansökan.

Verkningar för stöden

När force majeure godkänns som orsak för att lämna en åker osådd:

  • betalas stödet enligt de grödor som anmälts i ansökan
  • uppfylls förgröningsstödets krav på diversifiering av grödor i enlighet med de anmälda grödorna
  • aktiveras stödrättigheterna
  • miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion kan betalas bara för de åtgärder som genomförs under stödåret.

När ett skifte anmäls som tillfälligt icke odlat senast 15.6:

  • betalas varken ersättningar eller stöd
  • aktiveras stödrättigheterna inte (Stödrättigheterna upphävs inte i år. Beakta eventuell indragning av stödrättigheter till reserven om du också år 2016 uppger areal som tillfälligt inte odlas.)
  • räknas inte in i förgröningsstödets diversifiering av grödor.