Artikel: ProAgria till er tjänst – vi har verktyg och kunskap, vi kan hjälpa er att hantera den nya situationen!

Jonas Löfqvist, Jessika Eklund och Per-Erik Järn står till er tjänst på ProAgria Lantbrukssällskapet.

ProAgria kan med hjälp av kunnig personal och bra verktyg hjälpa gårdarna i den nya situationen. Mjölkgårdsrådgivare Jessika Eklund, ekonomirådgivare Per-Erik Järn och växtodlingsrådgivare Jonas Löfqvist berättar hur.

 

– Vi kan hjälpa producenterna att hantera den nya situationen, börjar Jessika Eklund.

– Vårt mål är att komma i kontakt med alla gårdar som berörs. Det mest väsentliga är att de som berörs vet vad förändringen betyder vid deras gård. Alla gårdar är unika och gårdens situation avgör hur prognosen ser ut för nästa år. Är kalvningarna ojämnt fördelade längs med året blir mjölkproduktionen också det. Det är viktigt att bilda sig uppfattning om vad det har för ekonomisk betydelse och vilka förändringar som behövs för att optimera produktionen.

 

Budgetera och följ upp

Per-Erik Järn påpekar vikten av att budgetera och ha kontroll över ekonomin. Känna till utgifter och inkomster och justera planerade inköp och investeringar vid behov. Ha bra kontakt med banken och veta hur kommande förändring med avtalsmängder påverkar ekonomin.

– Följa med och följa upp. Göra skattebokföring tillräckligt ofta för att följa utvecklingen och agera när det behövs. Det är mycket bättre än att göra hela årets skattebokföring vid ett tillfälle och då kanske ställas inför faktum som är för sent att reda upp, säger Järn.

– För en del kan verksamheten fortgå som tidigare och för andra tvingas man se över produktionen. Då behöver man se till djurmaterialet, vid behov minska djurmängden och kanske fundera på flera olika produktionsinriktningar på gården.

 

Förändringar kan ske

Vad gäller växtodlingen blir det ännu viktigare att se till foderproduktionens faktiska behov, dess kvalitet och hur den kan produceras på ett förmånligt sätt.

– Det här jobbar vi med hela tiden men ifall förändringar i verksamheten blir aktuella ute på gårdarna är det viktigt att planera om, säger Löfqvist. Hur styra näringsinnehållet i fodret och kan alternativa grödor komma på fråga?

– Att analysera ensilage är jätteviktigt. Mejerierna betalar analyserna och provtagningar kan göras via Lantbrukssällskapets Råd 2020-finansiering. Från ensilageanalyserna kan vi optimera en ekonomisk utfodring för välmående djur.

 

Ingen är ensam om det här

– Vi behöver sätta oss ner med producenterna och fundera, fortsätter Jessika Eklund. Hur justera djurantalet för att få jämnhet i produktionen över året. Hur effektivera, hur förbättra djurhälsan och hur producera bästa grovfodret. Vilka produktionsoptimerande åtgärder behövs för bästa möjliga produktion av den djurmängd man har. Hur ser avelssituationen ut?

– I framtiden blir det knappast lönsamt att producera annat är A-klassmjölk, konstaterar hon.

ProAgria har befintliga verktyg och program till hjälp för gårdarna. Också nya hjälpmedel med tabeller och rapporteringsgrunder har tagits fram för att lättare åskådliggöra för producenterna vad de nya avtalsmängderna har för inverkan på egen gård.

– Nu lönar det sig att använda de program vi har och följa med regelbundet!

Hon tillägger.

– Kostnadsbarometern har producenterna tillgång till i Min gård-programmet. De visar överskådlig jämförelse av kostnader per liter producerad mjölk.

Till sist vill Eklund, Järn och Löfqvist betona vikten av att nogsamt se över alla led i produktionskedjan.

– Och producenterna ska inte känna sig ensamma i sin nya situation. Alla berörs.

 

 

Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder med hjälp av

PROAGRIAS TJÄNSTER OCH VERKTYG

utmärkta med fet stil i faktarutan

 

På kort sikt:

Medvetenhet om hur avtalsproduktionen påverkar gårdens ekonomi, vilka möjligheter finns?

 • Produktionsprognos med mjölkgårdsrådgivare, till exempel via Teams
 • Kostnadsbarometern i Min gård, jämförelse av gårdens kostnader med andra gårdar

Optimering av utfodring, högre halter och effektiverat utnyttjande av ensilaget

 • Provtagning ensilage
 • Utfodringsplanering och -uppföljningskalkyl

Förbättrade miljöförhållanden → högre halter

 • Ko-check

Regelbunden ekonomisk uppföljning

 • Tätare skattebokföring
 • Kortsiktig budgetering

Avelsföretagen

 • Urval av kor och kvigor för slakt/försäljning
 • Överväg vilka kvigkalvar som ska behållas via genomtest
 • Effektiverad brunstkontroll
 • Regelbundna dräktighetsundersökningar
 • Plan hur många kor och kvigor som kan semineras/månad

 

På lång sikt:

Gårdens strategi, vad ska vi producera?

 • Gårdsteam mjölk + växtodling eller mjölk + ekonomi

Grovfoderproduktion

 • Diskussion i samband med odlingsplanering

-Rätt foder till rätt djurgrupp produceras

-Skördenivå

-Ensileringskvalitet

-Avsalugrödor/större andel eget producerat foder

Ekonomisk planering

 • Täckningsbidragskalkyl för att hitta höga kostnader
 • Långsiktig budgetering – planera för lönsammare produktion
 • Behov av investeringar – kalkyler över lönsamhet

Avelsföretagen

 • Avelsplanering
 • Planering av djurflöde

 

 

Text: Lisbeth Bäck, Kustmedia Ab

Artikeln publicerades i Bondeföretagaren 2/2020