Nya växtskyddsmedel 2019

Ogräsbekämpning i spannmål

 • Alliance, aktiva substanser diflufenikan 600 g/kg + metsulfuron-metyl 60 g/kg, resistensgrupperna F1 och B. F1-resistensgrupp = PDS karotenoider, risk för utveckling av resistens liten, skyddsavstånd till vattendrag 3-5 m, grundvattenbegränsning
 • Chekker Plus, inte för havre, amidosulfuron 25 + jodosulfuron 6,25 + 2,4-D 433 g/kg, resistensgrupp B, mycket god effekt mot åker- och mjölktistel med djupgående rötter, preparatet väntar på registrering
 • DFF SC 500 för alla spannmålsslag, diflufenikan 500 g/l, resistensgrupp F1, skyddsavstånd till vattendrag 10 m
 • Duplosan Meko, mekopropp-P 600 g/l, resistensgrupp O, skyddsavstånd till vattendrag 3 m, grundvattenbegränsning
 • Kinvara, fluroksipyr 50 g/l + klopyralid 28 g/l + MCPA 233 g/l, liknar Ariane S men med något annorlunda mängder aktiva substanser, resistensgrupp O, skyddsavstånd till vattendrag 3 m
 • Nuance WG, tribenuron-metyl 750 g/kg, resistensgrupp B, skyddsavstånd till vattendrag 3 m
 • Saracen, florasulam 50 g/l, resistensgrupp B, skyddsavstånd till vattendrag 10 m, grundvattenbegränsning
 • Foxtrot, fenoksapropp-P-etyl 69 g/l, för bekämpning av flyghavre och gräsartade ogräs

Sjukdomsbekämpning i spannmål (SDHI-preparaten mycket systemiska och rörliga, ger långvarigt skydd)

 • Priaxor, Xemium (fluksapyroksad) 75 g/l + pyraklostrobin 150 g/l, SDHI-medel, resistensgrupp 7 och 11, bruksmängd 0,5 -1,5 l/ha, skyddsavstånd till vattendrag: tillåtet endast med vindavdriftsreducerande munstycken 10-5-3 m, grundvattenbegränsning

Betningsmedel för spannmål

 • Redigo Pro för vårsäd, protiokonatsol 150 + tebukonatsol 20 g/l, bruksmängd 67 ml /100 kg
 • Seedron, fludioksonii 50 g/l + tebukonatsol 10 g/l, för alla spannmålsslag 100 ml / 100 kg
 • Vibrance Star, sedaksan 25 + fludioksonil 25 + tritikonatsoil 20 g/l, grundvattenbegränsning, preparatet väntar på registrering
 • Vibrance Trio, sedaksan 25 + fludioksonil 25 + tebukonatsol 10 g/l, resistensgrupperna 3, 7 och 12, grundvattenbegränsning

Bekämpning av bomullsmögel i rybs och raps

 • Pictor Active, aktiva substanser boskalid 150 + pyraklostrobin 250 g/l, preparatet väntar på registrering

Sjukdomsbekämpning i potatis

 • Narita, difenokontasol 250 g/l, mot torrfläcksjuka

Snigelbekämpning

 • Ironmax pro, aktiv substans järnfosfat, bruksmängd 5-7 kg/ha

Övriga

 • Cliophar 600 SL, klopyralid 600 g/l, konkurrent till Matrigon, Obs! Matrigons aktiva substansmängd 720 g/l
 • Zaftra AZT 250 EC, atsoksistrobin 250 g/l, Amistars och Miradors konkurrent

Preciseringar till bruksändamål och mängder

 • Targa Super för kvickrotsbekämpning i kummin även skördeår, karenstid 56 dygn
 • Targa Supers karenstid för socker- och rödbeta har sänkts från 110 > 60 dygn
 • Tooler Heavy och Biathlon 4 D: utökad registrering till klöverfria vallars skyddssäd
 • Cycocel 750 också för rågvete och gräsfröodlingar, bruksmängderna har preciserats
 • Libraxi: bruksmängden har uppdaterats 0,5-1 l/ha, kan då också användas enskilt (i vete dock som tankblandning)
 • Danadim progress: i morot, lök, kål och kålrot inte tillåtet efter 1.8.2018, därefter endast tillåtet i spannmål och sockerbetor, ny bruksmängd 0,5 l/ha
 • Fastac / Kestac försäljningen kan upphöra 31.7.2019
 • Pixxaro pro har avlägsnats från marknadem
 • Classic Star HL i stället för Classic Star ( i stället för Starane nya Starane 333 HL), bruksmängderna har något preciserats
 • Butisan S endast i oljeväxter och blomkål, bruksmängden max 1,5 l/ha
 • Lentagran utökad användning nu också i lök och kål, även i fodermajs och kummin
 • Lentagrans skyddsavstånd till vattendrag har preciserats: 3-5-10 m
 • Grundvattenbegränsningen för Primus och Starane XL bör följas fr.o.m. 30.11.2018
 • CDQ SX och Express Gold SX grundvattenbegränsning i kraft 15.5.2019
 • Mavrik får inte efter 1.1.2019 användas i kummin, kålrot, morot, lök och jordgubbe

Preparat som senaste år avlägsnades och kommande år avlägsnas ur registret:

 • Rovral 75 WG avlägsnades ur registret 5.6.2018
 • Basagran M 75 avlägsnades ur registret 23.8.2018
 • Amigo FS 350 avlägsnades ur registret 19.9.2018
 • Perfekthion 400 avlägsnades ur registret 30.9.2018
 • Acanto ja Acanto Prima avlägsnades ur registret 30.11.2018
 • Touchdown Premium avlägsnas ur registret 3.2019
 • Isomexx avlägsnas ur registret 21.5.2019
 • Baytan / Baytan Universal betningsmedlen för spannmål tillåtna t.o.m. 30.6.2019
 • Menara avlägsnas ur registret 31.8.2019
 • Consento avlägsnas ur registret 14.11.2019
 • Plenum användning tillåten t.o.m. 30.1.2020
 • Reglone användning tillåten t.o.m. 4.2.2020, specialtillstånd söks
 • Produkter som innehåller propikonatsol tillåtna till 3/2020 (?)

 Namnändringar

 • Evure > Evure Neo (samma som Mavrik)
 • S.k. andrahandsbrand (inte parallellimportpreparat) för preparaten
  • Cleave > Mixin (på kommande), aktiva substanser florasulam 2,5 + fluroksipyr 100

 Annat att observera:

 • Enligt Tukes tolknig betyder böna (fi. papu) busk-/trädgårdsbönor, inte bondböna!
 • Fånggrödan, som finns som undervegetation, är inte föremål för växtskyddet, utan den hör till odlingstekniken. Med andra ord behöver preparatet inte vara godkänt för ifrågavarande fånggröda. I växtskyddet bör man dock ta i beaktande, att preparatet inte skadar/förstör fånggrödan eller att fånggrödan vid skörd kommer med i skörden (t.ex. halmbalning). Ifall fånggrödan sås efter skörd och man vill utföra ogräsbekämpning i den, bör preparatet vara godkänt för ifrågavarande växt, eftersom preparatet då används för att skydda fånggrödan.
 • På de förnyade förpackningspåskrifterna har det kommit en REKOMMENDATION för att skydda växtligheten utanför bekämpningsområdet:
  • Skydd av växtligheten utanför bekämpningsområdet: Preparatet kan skada odlings- och vilda växter utanför bekämpningsområdet. För att förhindra vindavdrift rekommenderas att man lämnar skyddsavstånd enligt följande tabell:
   •  Tabell se bifogad pdf-fil nedan i inlägget.
 • Det här kan sammanblandas med skyddsavstånd till vattendrag, vilket alltså är en annan sak och inte är rekommendationer, utan de skall efterföljas. Skyddsavstånden till vattendrag har också kunnat ändras så, att det bara finns ett metertal, som är tillåtet, och det kan inte heller minskas genom att man använder vindavdriftsreducerande munstycken.

Ovanstående text finns också i pdf-fil, klicka här.

Den finska boken Peltokasvien kasvinsuojelu 2019 -utkommer i februari.

Den svenskspråkiga versionen ”Växtskydd i åkergrödor 2019” brukar dyka upp någon vecka senare, troligen mars. Man kan redan nu beställa den av växtodlingsrådgivarna.