Investeringsstöd för täckdikning 2016

Stöd för jordbrukets viktigaste grundinvestering, täckdikning.

Nu är det läge att se över dräneringssituationen på åkrarna. Åren med riklig nederbörd har varit en påminnelse för många, att dräneringen bör vara i skick för en fungerande växtodling. Senaste torra år visar hur viktigt det är att ha reglerad dränering installerat för att kunna balansera upp fuktbalansen både odlings- och miljömässigt.

Investeringsstöd 2016

Odlaren har i år möjlighet att söka om investeringsstöd för nytäckdikning, omtäckdikning, kompletteringsdikning och för reglering av dräneringen. Bidraget är nu 30% av de godtagbara kostnaderna, plus ytterligare 5 % för reglerad dränering. Stödet är totalt 35 % för samtliga åtgärder om reglerad dränering byggs på samma gång.

Stödnivån kommer högst sannolikt att höjas med 5% till ansökningsomgången 16.3-15.8 och är då 35% + 5% för reglerad dränering. Stödet blir då 40% för samtliga åtgärder om reglerad dränering byggs på samma gång.

För ansökningsomgången 16.1-15.3 finns det en liten chans att den högre stödnivån kan tillämpas men det förutsätter en programändring som EU-komissionen ska godkänna (detta är oklart i skrivandets stund).

Man kan dock avbryta investeringsstödansökningsprocessen i vilket skede som helst och söka på nytt.

Det finns inte stipulerat inom vilken tid som beslutet om investeringsstöd ska ges men hittills har det varit två månader från att ansökningsomgången har avslutats.

I samma stödansökan kan man ta med åtgärder för flera olika skiften, t.ex. nytäckdikning av ett skifte, kompletteringstäckdikning av våta områden på några skiften och byggande av reglerbrunnar på flera skiften. Alla åtgärder tillsammans blir en ansökan. På det här viset får man också stöd för små åtgärder, som annars skulle falla under minimistödsgränsen för bidraget, som är 3000 €. Stödet söks av den registrerade odlaren, som också kan söka för arrendejord.

Arbetet kan inte påbörjas före man har erhållit ett finansieringsbeslut.

Efter att man fått finansieringsbeslut har man två år på sig att förverkliga åtgärderna som kan utföras i delar.

I investeringsbeslutet finns anvisningar för ansökning om utbetalning. Man måste kunna påvisa att det uppkommit kostnader och att arbetet är utfört.

Ansökningsomgångar

16.10 2015 – 15.1.2016

16.1 – 15.3

16.3 – 15.8

16.8 – 15.10

16.10.2016 – 15.1.2017