Gårdens CHECKLISTA inför vårbruket!

Checklistan finns här –> Gårdens checklista inför vårbruket

 

Bästa lantbruksproducent

Vi befinner oss nu i en svår situation till följd av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits för att bekämpa viruset (Covid-19). En del av åtgärderna hänger samman med de undantagslagar som införts och många av dem har inverkan på jordbruket. Ingen kan förutspå hur situationen utvecklas och hur länge den varar och alla förberedande åtgärder som nu vidtas kommer inte att behöva utnyttjas. Vi agerar nu enligt den gällande lagstiftningen och det rådande läget.
Den inhemska matproduktionens värde har höjts i konsumenternas ögon. Ur beredskaps-försörjningens perspektiv har vi nu alla en synnerligen viktig roll för tryggandet av matproduktionen under den kommande odlingssäsongen. Det är därför viktigt att följa bestämmelser och direktiv som kommer från myndigheterna. Gårdsbruken bör också försäkra sig om att det egna företaget är funktionsdugligt när växtperioden närmar sig så att verksamheten på gårdarna kan fortsätta även under dessa exceptionella förhållanden.

Det effektivaste sättet att undvika virussmitta är att minimera kontakterna till andra människor. Att tvätta händerna med tvål och använda handdesinfektionsmedel bidrar till att förhindra smittspridningen. Vid kontakt med andra bör skyddsavståndet på minst två meter beaktas. Rör dig bort från gården bara när det är absolut nödvändigt. Det finns också skäl att begränsa besöken på gården till de absolut nödvändigaste (veterinär, rådgivare, seminör, entreprenörer). Vi rekommenderar att de som arbetar på gården och bor i separata hushåll sköter sina måltider och sin matförsörjning självständigt så länge undantagstillstånd råder.
Du kan själv gå igenom gårdens grundberedskap med hjälp av den bifogade checklistan och det är även möjligt att gå genom listan tillsammans med en rådgivare, till exempel digitalt. Genom att fylla i blanketten får du en överblick över gårdens beredskapssituation för eget bruk. Särskild vikt måste nu fästas vid gårdens arbetskraft och dess reservsystem. Arbetskraftsmyndigheterna (TE-byrån) kan på begäran arrangera arbetskraft till gården. Meddela om ditt arbetskraftsbehov till TE-byrån eller via tjänsten töitäsuomesta.fi (på finska).

Vid eventuella sjukdomsfall kan det bli aktuellt att ordna husdjursskötseln via egna reservsystem, ifall avbytarsystemet i den här situationen inte lyckas svara mot behoven. Det kan vara nödvändigt att gå igenom djurens hälsa och hälsovårdsplanerna med veterinären.

Produktionsinsatser finns enligt dagens information i tillräcklig mängd i vårt land eller är på kommande från övriga Europa. I leveranserna till gårdarna kan det dock förekomma fördröjningar.  Försäkra dig om att det finns tillräcklig med foder och specialnäringsprodukter för husdjuren och beställ vid behov mera. Det finns också skäl att kontrollera tillgången på förnödenheter för vårsådden och växtskyddsmedel.
På minneslistan:

  • bränslen, räcker det till för den egna sådden och kanske för att hjälpa grannen? Går det att få tag i en flyttbar farmartank som kan fyllas på vid en bensinstation?
  • utsäde och dess grobarhet
  • gödsel
  • växtskyddsmedel
  • kritiska reservdelar, reservmaskiner
  • odlingsplan
  • stödansökan
  • bankärenden och rättigheter

Beträffande vårens stödansökningar rekommenderar vi att stödansökan lämnas in så tidigt som möjligt (enligt uppgifter öppnar Vipu-tjänsten den 27.4.2020). Ansökan kan ändras och korrigeras i ett senare skede. Genom att lämna in ansökan tidigt försäkrar du dig om att den inte äventyras om du eller den som gör upp din ansökan blir sjuk. Vi rekommenderar att varje gård har minst två befullmäktigade användare av Vipu-tjänsterna. Likaså lönar det sig nu att göra upp odlingsplanerna i god tid.  Planen bör vara vara konkret, praktisk och tydlig.

Ingen av oss är ensam i den här krisen!  Det är bra att diskutera via telefon och planera reservsystem tillsammans med granngårdarna. ÖSP:s tjänstemän och förtroendevalda, ÖSP:s lokalavdelningar, lantbrukskanslier och Lantbrukssällskapets rådgivare hjälper vid behov.

Myndighetsuppgifter;

www.thl.fi www.ETT.fi
www.slc.fi www.livsmedelsverket.fi
www.lpa.fi www.vora.fi
www.kviisi.fi www.pedersore.fi

Vasa den 3.4.2020

 

Susanne West                                                                               Meira-Pia Lohiluoma

verksamhetsledare                                                                       direktör

Österbottens svenska producentförbund                               ProAgria Lantbrukssällskapet